Inteligentny Budynek eHouse.PRO konfiguracja inteligentnych wejść cyfrowych

Inteligentny Dom eHouse.PRO – funkcjonalność i konfiguracja inteligentnych wejść cyfrowych.
Wejścia cyfrowe, dostępne na module I/O dzięki pełnej obsłudze softwarowej z aplikacji serwera eHouse.PRO (dla Linux) posiadają bardzo dużą funkcjonalność. Kompletna konfiguracja wejść cyfrowych jest niezależna dla każdej strefy zabezpieczeń/programów wejść i jest ładowana przy jej zmianie.
Konfiguracja jest niezależna dla każdego wejścia cyfrowego (włącz/wyłącz), Wyjścia alarmowego, itd.

Wejścia cyfrowe poza wejściowym filtrem przeciwzakłóceniowym RC posiadają zabezpieczenie softwarowe, przed zbyt gwałtownymi zmianami stanu, np w wyniku zakłóceń niedaleko przewodów, wyładowań atmosferycznych w okolicy. Zbyt krótkie impulsy na wejściach są ignorowane dla bezpieczeństwa systemu i ochrony urządzeń podłączonych do wyjść, eliminując efekt „choinki”, występujący w niektórych systemach niskonapięciowych.

Ze względu na cyfrowe przetwarzanie sygnałów na wejściach i analizę programową ich funkcjonalność jest znacznie większa niż zwykłych włączników czy wejść alarmowych. Dodatkowo funkcjonalność tych wejść może być rozszerzona o nowe algorytmy i pomysły, poprzez upgrade oprogramowania oprogramowania serwerowego eHouse.PRO.

Wszystkie wejścia są traktowane indywidualnie i są jednakowo uprzywilejowane.

Każde inteligentne wejście posiada szereg zaawansowanych funkcji:

 • Możliwość Odwrócenia wejścia (Inwersja) – {Inv}
 • Maska zabezpieczeń dla wyjść i funkcji
  * Alarm – softwarowy {A}
  * Horn – syrena {H}< * Warning – światło ostrzegawcze {W} * Early Warning – wczesne ostrzeganie {E} * Monitoring – sterowanie radiolinią monitoringu {M} * Quiet/Silent – cichy alarm {Q} * SMS – wysłanie powiadomienia SMS {S}
 • Zdarzenie uruchamiane przy aktywacji wejścia {Event Code} a opisane indywidualnie w polu {Event Name}
 • zablokowanie wykonywania zdarzenia powiązanego z wejściem {D}
 • Programowany czas pamiętania stanu na wejściu
 • Timery opóźnienia zadziałania każdego wyjścia i funkcji do ok 18h z rozdzielczością 1s:
  * Alarm
  * Horn
  * Warning
  * Monitoring
  * SMS
  * Early Warning
  * Silent/Quiet
 • Timery długości włączenia każdego wyjścia i funkcji do ok 18h z rozdzielczością 1s:
  * Alarm
  * Horn
  * Warning
  * Monitoring
  * SMS
  * Early Warning
  * Silent/Quiet

Stany wyjść Alarmowych i funkcji powiązanych z inteligentnymi wejściami, obsługiwane przez serwer są wypadkowymi wszystkich powyższych parametrów dla każdego wejścia.

Timery opóźnienia mają szczególne znaczenie w sytuacji, gdy aktywacja czujnika alarmowego włącza element wykonawczy, „próbujący” przeciwdziałać przyczynie aktywacji czujnika.

Na przykład:
Posiadamy przepompownię ścieków lub studnie drenażową wymagającą mechanicznego wypompowywania płynów:

 • Do Inteligentnego wejścia podłączamy czujnik poziomu cieczy
 • Ustawiamy zdarzenie powiązane z aktywacją wejścia uruchamiające pompę w studni podłączoną do dowolnego wyjścia ON/OFF (na krótki czas: kilka minut aby pompa miała szanse opróżnić studnie)
 • Ustawiamy czas opóźnienia dla sygnałów alarmowych (alarm, horn, warning, itd) minimalnie większy od czasu włączenia pompy
 • Ustawiamy maski aktywujące wymagane sygnały alarmowe z danego wejścia

W powyższym przykładzie aktywacja czujnika spowoduje włączenie pompy na zaprogramowany czas.
1) Jeśli pompa z dowolnego powodu (brak prądu, uszkodzenie pompy, itd.) nie opróżni studni w zadanym czasie opóźnienia sygnałów alarmowych, zostanie aktywowany alarm zgodnie z ustawioną maską zabezpieczeń.
2) Jeśli pompa opróżni studnię we właściwym czasie, alarm nie zostanie aktywowany w ogóle.

Konfigurację wejść jak również całego systemu eHouse.PRO wykonuje się z okna przeglądarki WWW na formularzu zawierającym wszystkie ustawienia dla wejść, używając składni adresu lub odpowiedniego linka:
http://v.x.y.z/ehouse.pro/inputs.php?func=advancedsettings&filter=inputs&program=3

Pole „program” zawiera nr strefy ochrony (zone/program), dla którego tworzymy konfigurację.

Kopia ekranu konfiguracji: Inteligentny Dom eHouse.PRO konfiguracja wejść

Uruchamiając pierwszy raz konfigurację dla danego programu/strefy warto ustawić parametry domyślne (czasy opóźnień włączenia, i długość włączenia wyjść alarmowych) W polach {Defaults}. W tym przypadku należy zaznaczyć pole {Update Defaults} oraz nacisnąć przycisk {Update}
Dla programu = 0 tworzymy konfigurację domyślną czasów opóźnień i długości, która będzie kopiowana do pozostałych programów, przy tworzeniu ustawień domyślnych.

Uwaga!!! ponowne uruchomienie opcji kopiowania ustawień domyślnych nadpisze bieżące ustawienia programu!!!

Opis pól:
Defaults – domyślne wartości przy kopiowaniu konfiguracji
Delays – opóźnienia włączenia wyjść alarmowych i funkcji
Length – długość trwania sygnału na wyjściach alarmowych i funkcji

Czas jest zapisany w formacie: h:m:s (godziny:minuty:sekundy)

{Alarm [A]} – czas dla alarmu softwarowego w nawiasie kwadratowym skrócony opis maski zabezpieczeń „A” – dla alarmu
{Horn [H]} – wyjście syreny alarmowej
{Warning [W]} – wyjście światła ostrzegawczego
{Early Warning [E]} – wyjście wczesnego ostrzegania
{Monitoring [M]} – wyjście radiolinii monitoringu
{SMS [S]} – wysyłanie powiadomień SMS o alarmie z modułu GSM
{Quiet [Q]} – wyjście cichego alarmu
{State [I]} – czas pamiętania statusu po aktywacji wejścia
Dodatkowo opcja {Inv} oznaczająca odwrócenie znaczenia wejścia (Negacja)
{D} oznacza zablokowanie wykonania zdarzenia powiązanego z wejściem

Następnie wyświetlana jest tabelka zawierająca konfigurację wszystkich wejść z opisami pól:
{No.} – Numer Wejścia
{Name} – Nazwa wejścia (jeśli zaczyna się od „@” nie jest wyświetlane na liście statusu)
{Inv} – Odwrócenie znaczenia wejścia (Negacja)
{Delays} – Opóźnienie włączenia dla wyjść i sygnałów alarmowych
{Length} – długość czasu włączenia dla wyjść i sygnałów alarmowych
{A H W E M S Q D} – Maski zabezpieczeń (wyjść alarmowych) i funkcji (SMS, blokada uruchomienia zdarzenia)
{Event Name} – Nazwa zdarzenia powiązanego z wejściem (Indywidualny opis)
{Event Code} – skopiowany Kod zdarzenia do uruchomienia przy aktywacji wejścia

Po ustawieniu wymaganej konfiguracji, przyporządkowaniu zdarzeń do wejść należy nacisnąć przycisk {Update}
Więcej o eHouse.PRO:
Inteligentny Budynek eHouse.PRO

Zakupy przez internet:
automatyka budynku eHouse.PRO Serwer
inteligentny dom eHouse.PRO wejścia