Inteligentny Dom eHouse WiFi / CAN / RF – tworzenie zaawansowanych komend

Inteligentny Dom eHouse WiFi / CAN / RF Edytor zdarzeń.
Systemy eHouse WiFi, eHouse CAN, eHouse RF mają podobną funkcjonalność wejść on/off, wejść pomiarowych, wyjść on/off, wyjść ściemniaczy LED oraz takie same zdarzenia dotyczące tych sygnałów.

Aplikacja eHouseWiFi.exe posiada zaawansowany Edytor komend sterujących sterowników:

 • eHouse WiFi
 • eHouse CAN
 • eHouse RF

Zdarzenia (komendy) sterujące odnoszące się do I/O dla tych sterowników różnią się tylko adresem sterownika.
Przy tworzeniu zdarzenia systemowego należy wybrać z pola wyboru typ sterownika WiFi, CAN, RF co automatycznie przyporządkowuje składową adresu (AddressHigh) odpowiedzialną za typ urządzenia (CAN=>0x7f (127),RF=>0x7e (126),WiFi (0 domyślnie lub inne adresy jeśli skonfigurowano system inaczej).

Składowa adresu niska (AddressLow) odpowiada numerowi sterownika danego typu.
Sterowniki eHouse CAN, RF są numerowane od (AddressLow=1).
Dodatkowo sterowniki eHouse WiFi posiadają domyślne przesunięcie AddressLow (znajdujące się w polu WiFi Offset Address) ze względu na pracę bezpośrednio w puli adresów IP razem z innymi urządzeniami komputerowymi, eHouse LAN, PRO. Przesunięcie adresu (domyślnie 100) oznacza że adresy sterowników eHouse WiFi zaczynają się od adresu 192.168.0.100 (maksymalna ilość sterowników eHouse WiFi jest 100 – pozostałe adresy są alokowane przez sterowniki eHouse LAN / PRO).

Edytor komend umożliwia między innymi:

 • tworzenie zaawansowanych zdarzeń (pełna funkcjonalność zasobów sterowników)
 • kopiowanie tych zdarzeń
 • wysłanie do odpowiednich sterowników i uruchomienie
 • konfigurację wejść/wyjść ad-hoc

Wysyłanie zdarzeń do sterownika jest zależne od jego typu:

 • dla sterowników eHouse WiFi zdarzenia wysyłane są bezpośrednio do niego przez TCP/IP
 • dla sterowników eHouse CAN/RF zdarzenia wysyłane są za pośrednictwem serwera eHouse.PRO przez TCP/IP którego adres jest brany z konfiguracji systemu i wyświetlanym w polu „eHouse PRO Server Address”

Standardowa konfiguracja jest wykonywana przez sterowniki w momencie restartu/włączenia zasilania.
Ponieważ w sterownikach eHouse WiFi, CAN, RF konfiguracja I/O jest w postaci zdarzeń systemowych, zmiana konfiguracji może zostać przeprowadzona w każdej chwili (Ad-Hoc).
Aby zabezpieczyć przed przypadkowymi konfiguracjami mogącymi spowodować uszkodzenie sterownika czy elementów wykonawczych podłączonych do niego każde zdarzenie konfiguracyjne posiada flagę admin (bez jej ustawienia zmiana konfiguracji jest ignorowana). Elementy wymagające ustawienia flagi Admin są zaznaczone na czerwono w edytorze zdarzeń.

Inteligentny dom eHouse WiFi / CAN /RF edytor zdarzeń

Wejścia analogowe przetwornika (A/C).

Sterowniki CAN/RF posiadają 4 wejścia A/C o zakresie pomiarowym <0..3v3) lub <0..5V) w zależności od napięcia zasilania.
Sterownik eHouse WiFi zawiera jedno wejście analogowe, które posiada zakres pomiarowy <0, 1V> z rozdzielczością 10 bitów. Inne wejścia analogowe są wirtualne (odczytywane z czujników cyfrowych) do przyszłych zastosowań.
Posiadają one zadeklarowane progi minimalny, maksymalny i zakres OK, przy których przekroczeniu uruchamiane są zdarzenia wcześniej przyporządkowane.

W zależności od napięcia wejściowego Ux występują 3 przypadki:
UxUmax przy wejściu w ten zakres uruchamiane jest zdarzenie zaprogramowane w aplikacji eHouse w polu „HIGH Level Event”.

Dodatkowe opcje wejść analogowych:

 • Invert (*) – wejście ma odwrotną skalę odwzorowania tj. 100%-x.
 • Alarm Delay – Opóźnienie działania Alarmu o zaprogramowany czas. Funkcja ta jest
 • bardzo pomocna gdy na przykład mierzymy jakiś parametr a po upływie czasu alarmu od przekroczenia progu i uruchomienia zdarzenia „regulacyjnego” parametr ten nie zostanie skorygowany przez urządzenie wykonawcze.
 • LOW Level – Próg dolny wejścia analogowego, którego przekroczenie w dół aktywuje zdarzenie „Low Level Event”. Przekroczenie progu w górę powoduje wykonanie zdarzenia „OK Event”.
 • HIGH Level – Próg górny wejścia analogowego, którego przekroczenie w górę aktywuje zdarzenie „High Level Event”. Przekroczenie progu w górę powoduje wykonanie zdarzenia „OK Event”.
 • Alarm LOW – Aktywowanie Alarmu w przypadku obniżenia wartości mierzonej poniżej dolnego progu. Alarm jest aktywowany z opóźnieniem ustawionym w polu „Alarm Delay” o ile wartość nie zostanie skorygowana przed upływem tego czasu.
 • Alarm HIGH – Aktywowanie Alarmu w przypadku podniesienia wartości mierzonej powyżej górnego progu. Alarm jest aktywowany z opóźnieniem ustawionym w polu „Alarm Delay” o ile wartość nie zostanie skorygowana przed upływem tego czasu.
 • Event Disable – zablokowanie działania zdarzeń powiązanych z progami. Np. jeśli latem nie ma potrzeby sterować elektrozaworami kaloryferów itd.
 • Admin (*) – ustawienia administracyjne. Część parametrów może być zmieniona tylko po ustawieniu flagi Admin aby zabezpieczyć przed przypadkowymi błędnymi konfiguracjami sterownika np. zmiana flagi „Invert”.

(*) – wymaga ustawienia flagi Admin aby zmodyfikować ten parametr.

Do wejścia analogowego (pomiarowego 0..1V) domyślnie podłączony jest czujnik temperatury o zakresie pomiarowym (-50,+50C)

Wejścia cyfrowe (włącz/wyłącz)

Są to wejścia reagujące na 2 stany logiczne: niski (0) oraz wysoki (1).
Sterowniki eHouse CAN/RF posiadają 4 wejścia cyfrowe (on/off).

Sterowniki eHouse WiFi posiadają 0-4 wejścia cyfrowe (on/off). Ilość dostępnych wejść zależy od wykorzystania innych zasobów sprzętowych (nadajnik {I1}/odbiornik {I2} podczerwieni, UART nadawanie {I3}/odbiór {I4}) i zależy od konfiguracji sterownika.

Wejścia poza możliwością manualnego włączenia posiada zdarzenia do konfiguracji.
Poza przyporządkowanym zdarzeniem posiadają szereg parametrów do uruchomienia zdarzeń z nimi powiązanych, które służą do ich zaawansowanej konfiguracji:

 • Invert – wejście zanegowane zdarzenie jest uruchamiane w momencie zwolnienia włącznika, jeśli stosujemy styczniki normalnie zamknięte (np. w czujkach alarmowych, kontaktrony potwierdzające zamknięcie okien, drzwi, bram itd.
 • Alarm Enable – ustawiana jest flaga generowania alarmu powiązana z danym wejściem, po czasie ustawionym w polu „Alarm Delay” jeśli wejście wciąż jest aktywne, po upływie tego czasu.
 • Alarm Delay – opóźnienie zadziałania alarmu o określony czas. Parametr ten jest szczególnie cenny gdy oczekujemy aby zdarzenie uruchamiane wraz z włączeniem włącznika czy czujnika usunęło skutek jego zadziałania. Przykładem może być np. sytuacja gdy zastosujemy czujnik poziomu wody w studni drenażowej do osuszania budynku powiązany ze zdarzeniem włączenia pompy, opróżniającej studnie. W normalnych sytuacjach gdy pompa opróżni studnie przed upłynięciem czasu „Alarm Delay” alarm nie zostanie uruchomiony. Jednak w przypadku awarii, zaniku prądu czy uszkodzenia pompy otrzymamy alarm.
 • Remember Time – Czas „pamiętania” stanu włączenia, aby nie przeoczyć zmiany stanu o ile mamy do czynienia z ważnym wejściem czy czujnikiem.
 • Event Disable – Blokowanie wykonania zdarzenia.
 • Admin – Opcja admin aktywuje możliwość zmiany parametrów danego wejścia. W przeciwnym razie zmiana jest ignorowana. Pola aplikacji zaznaczone kolorem czerwonym wymagają ustawienia flagi admin.
 • Event – Pole umożliwia wybór zdarzenia powiązanego z wejściem. Przy każdorazowej aktywacji wejścia wykonywane jest to zdarzenie o ile nie jest ustawiona flaga Event Disable

Wyjścia cyfrowe z przekaźnikami wykonawczymi.

Wyjścia cyfrowe włączają/wyłączają urządzenia elektryczne – zwierając (1) i rozwierając (0) styki przekaźników 230V/5A.
Wyjścia posiadają funkcjonalność zgodną ze sterownikami eHouse CAN/RF.
Wyjścia cyfrowe włącz/wyłącz mogą pracować w trybie:

 • wyjść pojedynczych (włączenie standardowych urządzeń elektrycznych on/off)
 • wyjść podwójnych (sterowanie napędami rolet, bram, markiz, okien, elektrozaworami, regulacją siłowników w obu kierunkach)
 • wyjść poczwórnych – wszystkie wyjścia traktowane razem. np. do sterowania mocy nawiewów rekuperatorów, wentylatorów itd.

Dodatkowo posiadają zaimplementowane funkcje ustawienia:

 • cyklicznego powtarzania zdarzeń
 • ilości powtórzeń
 • czasu włączenia
 • czasu wyłączenia
 • blokady wyjścia w danym trybie pracy (pojedyncze, podwójne, poczwórne)

Tryby pracy ustawiane są niezależnie dla każdego z nich.

Tryb wyjść pojedynczych:

 • Disable (*) – zablokowanie wyjścia w trybie pojedynczym, jeśli zamierzamy używać innego trybu pracy wyjść. Wszystkie zdarzenia odnoszące się do wyjść pojedynczych zostaną zignorowane.
 • Admin – flaga administracyjna odblokowująca zaawansowane funkcje konfiguracji dla bezpieczeństwa urządzeń zewnętrznych. Wszystkie pola oznaczone kolorem czerwonym w aplikacji wymagają ustawienia flagi Admin.
 • State – stan wyjścia (Off/On/Toggle) Wyłącz/Włącz/Zmień.
 • Repeats – Liczba powtórzeń danego zdarzenia poza pierwszym uruchomieniem.
 • On Time – Czas włączenia wyjścia, po jego upłynięciu wyjście automatycznie się wyłączy.
 • Off Time – Czas wyłączenia wyjścia. Parametr ten ma znaczenie jeśli „Repeats” jest większe od 0. Wyjście zostanie ponownie włączone dopiero po upłynięciu powyższego czasu.

Tryb wyjść podwójnych: (jedne wyjście kierunek Down {dół}, drugie Up {góra}):

 • Disable (*) – zablokowanie par wyjść pracujących w trybie podwójnym, jeśli zamierzamy używać innego trybu pracy wyjść. Wszystkie zdarzenia odnoszące się do wyjść podwójnych zostaną zignorowane.
 • Admin – flaga administracyjna odblokowująca zaawansowane funkcje konfiguracji dla bezpieczeństwa urządzeń zewnętrznych. Wszystkie pola w aplikacji do konfiguracji oznaczone kolorem czerwonym wymagają flagi Admin.
 • Somfy (*) – praca napędów w trybie „Somfy”.
 • State – stan wyjścia (N/A {Bez zmian}, Down {do dołu}, Up {do góry}, Stop ) dla Somfy. (Stop , Down {do dołu}, Up {do góry}, Stop ) dla pozostałych napędów.
 • On Time – Czas włączenia wyjścia Up / Down, po jego upłynięciu wyjście automatycznie się wyłączy.
 • Off Time – Czas wyłączenia wyjścia Up / Down. Jeśli jest większy od 2 czas ten jest traktowany jako „Disable Time”.
 • Space (*) – czas blokady wyjść przy zmianie kierunku ruchu napędu. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu w wyniku zbyt szybkich zmian kierunku lub próbą jednoczesnego uruchomienia ruchu w obu kierunkach. Sterownik czeka przed włączeniem jakiegokolwiek wyjścia ten czas powodując opóźnienie zmiany stanu. Jeśli „Time Off” jest większy od 2 –
 • „Disable Time” jest ignorowane -> Sterownik nie oczekuje przed zmianą stanu lecz po zatrzymaniu napędu.
 • Repeats – Liczba powtórzeń danego zdarzenia poza pierwszym uruchomieniem.

(*) – zmiana parametru wymaga ustawienia flagi Admin

Wyjścia PWM (Ściemniacze LED)

Wyjścia PWM są to wyjścia ściemniaczy DC, w których reguluje się współczynnik wypełnienia fali prostokątnej od 0..100%.

Wyjścia te wraz z driverami 12V/2.5A mogą płynnie regulować poziom oświetlenia LED, LED RGB.
Większy prąd niż ok. 2.5A może spowodować uszkodzenie bezpiecznika zabezpieczającego wyjścia PWM sterownika.

Ściemniacze mogą pracować pojedynczo WiFi (3)/ CAN/RF (4) lub wspólnie jako jeden ściemniacz RGB(W) – Red, Green, Blue, White (CAN/RF).
Ściemniacze są znacznie bardziej funkcjonalne niż w sterownikach eHouse 1, eHouse LAN.

Istnieją zdarzenia sterujące i konfiguracyjne dla pojedynczych ściemniaczy oraz ściemniacza RGB łącznie.

Pojedyncze ściemniacze posiadają następujące parametry pracy:

 • Value – Poziom oświetlenia 0..100 [%].
 • Value Min (*) – Minimalny poziom oświetlenia zalecany 0 – stale wyłączone
 • Value Max (*) – Maksymalny poziom oświetlenia zalecany 100 – stale włączone
 • State – Tryb Pracy (N/A {brak zmiany}, Stop,+,-,Set {ustaw})
 • Step – Krok zmiany dla +,-
 • Admin – Flaga administracji – aktywowanie ustawień zaawansowanych. Pola oznaczone kolorem czerwonym w aplikacji konfiguracyjnej wymagają ustawienia flagi Admin.
 • Disable (*) – Blokowanie ściemniacza. Zdarzenia dla ściemniacza są ignorowane
 • Inverted (*) – inwersja wyjścia ściemniacza – poziom oświetlenia jest odwrócony (100-x). Ustawienie to zależy od podłączonego zewnętrznego drivera ściemniacza czy posiada wejście odwracające czy nie.

(*) Zmiana opcji wymaga ustawienia flagi „Admin”.

Wielokrotny ściemniacz 1-3 parametry pracy – RGB(W)

 • Ustawienia Value Min, Value Max, Step, Invert, Disable, Value brane są z ustawień indywidualnych pojedynczych ściemniaczy.
 • State – (N/A {brak zmiany}, Stop,+,-,Set {ustaw}) dotyczy wszystkich (niezablokowanych kanałów) kanałów ściemniaczy naraz.
 • Praca ciągła ściemniacz 1 (Red) – wartość poziomu oświetlenia zmienia się między (min, max) z zaprogramowanym krokiem dla danego ściemniacza – oświetlenie dekoracyjne
 • Praca ciągła ściemniacz 2 (Green) – wartość poziomu oświetlenia zmienia się między (min, max) z zaprogramowanym krokiem dla danego ściemniacza – oświetlenie dekoracyjne
 • Praca ciągła ściemniacz 3 (Blue) – wartość poziomu oświetlenia zmienia się między (min, max) z zaprogramowanym krokiem dla danego ściemniacza – oświetlenie dekoracyjne
 • Praca ciągła ściemniacz 4 (White) – wartość poziomu oświetlenia zmienia się między (min, max) z zaprogramowanym krokiem dla danego ściemniacza – oświetlenie dekoracyjne tylko sterowniki CAN/RF

Dla każdego typu zdarzeń dostępne są przyciski:

 • „Copy” – kopiuj zdarzenie do wykorzystania przez inne aplikacje lub przeglądarkę WWW
 • „Send” – uruchom zdarzenie (Wyślij do sterownika)

Dodatkowo na formularzu znajduje się okno Logów UDP w którym wyświetlane są informacje o sterownikach eHouse WiFi jeśli logi UDP nie są zablokowane w konfiguracji sterowników (każdy indywidualnie).