Inteligentny Budynek eHouse – Programowanie Windows Analizowanie Logów systemowych

Inteligentny Dom eHouse umożliwia tworzenie logów tekstowych i znaczników plikowych do sygnalizacji bardziej znaczących stanów systemu, stanu wyjść, wejść, wyników pomiarów wejść pomiarowych, poziomy ściemniaczy.

Pakiet oprogramowania z Automatyka Domu eHouse na bieżąco odczytuje kompletny status sterowników, tworząc raporty tekstowe w katalogu „%EHOUSE_DIR%\logs\”. W zależności od wartości parametru w pliku „%EHOUSE_DIR%\logsize.cfg”, zawierający rozmiar plików logu, po przekroczeniu tej wartości dany plik jest przenoszony do katalogu „%EHOUSE_DIR%\backup-logs\” z dodaniem daty i czasu utworzenia do nazwy.

W przypadku znacznego wzrostu katalogu archiwalnego logu, warto raz na rok sprawdzić pliki archiwalne i usunąć takie które już nie będą potrzebne.

Zawartość katalogu „Logs”

W katalogu tym znajdują się pliki luzem oraz katalogi.

Katalogi:
Zawartość katalogu z logami

Katalogi 000254 i CommManager zawierają informacje o statusie sterownika alarmowego – rolet, markiz, bram. CommManager jest nazwą sterownika (nie zmienioną w aplikacji). 000254 jest końcówką jego adresu TCP/IP. Inne sterowniki internetowe pojawiają się w analogiczny sposób.

Katalogi: Active, Alarm, Warning, Monitoring zawierają listę aktywnych czujek alarmowych.

Katalog Active zawiera wszystkie aktywne w danej chwili czujki alarmowe.

Zawartość pozostałych katalogów zależy od aktualnie wybranego poziomu zabezpieczeń  (strefy ochrony), czyli maski ustawionej niezależnie dla każdego wyjścia alarmowego (Syrena, Światło ostrzegawcze, Sygnał monitoringu).

Nazwy czujek (czyli wejść cyfrowych sterownika) jak wszystkich innych sygnałów są nadawane w aplikacji konfiguracyjnej na samym początku konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

Analogicznie przedstawia się sprawa katalogów: ActiveSet, AlarmSet, WarningSet, MonitoringSet, które zawierają te same informacje jak omówione powyżej, jednak pliki znacznikowe nie znikają automatycznie po dezaktywacji czujki czy wejścia, lecz wymagają manualnego usunięcia.

Przeciwdziała to pominięciu, krótkich aktywności czujek alarmowych i umożliwia uwzględnienie tych informacji z aplikacji trzecich, spoza systemu eHouse lub sprawdzenie manualne. Zostawiany jest ślad wszystkich czujek aktywowanych od momentu skasowania zawartości tego katalogu, co może być w niektórych okolicznościach bardzo korzystne.
Przykładowa zawartość katalogu Active, ActiveSet, Monitoring, MonitoringSet, Alarm, AlarmSet, Warning, WarningSet

 

Pliki są nazwane tak jak nazwa wejść sterownika CommManager’a, co umożliwia bardzo łatwe sprawdzenie stanu aktualnego z poziomu systemu plików Windows lub aplikacji trzecich do wsparcia systemu eHouse.

Katalogi: Biuro, Daria, Gabinet, Marek, Nina, Pracownia, Salon, Tomek są nazwami sterowników pokojowych (RoomManagerów) w systemie eHouse.

Przykład na podstawie zawartości katalogu Salon dla RoomManager’a do sterowania salonem

Zawartość katalogu Salon dla sterownika pomieszczeń RoomManager'a

W katalogu tym widoczne są pliki będące znacznikami aktualnie włączonych wyjść cyfrowych nazwy plików identyczne jak nazwy wyjść zapisanych przy konfiguracji systemu. Po wyłączeniu wyjścia odpowiedni plik znika z logu systemowego.
Podkatalog „Salon\Temps\” zawiera pliki z wynikami z czujników pomiarowych (analogowych) Nazwa pliku taka sama jak nazwa nadana przy konfiguracji sterownika. Należy korzystać tylko z pliku „.txt” ze względu, na możliwość wystąpienia konfliktów między jednoczesnym zapisem do plików z aplikacji eHouse, a odczytem z zewnątrz innymi metodami (np używając własnego oprogramowania).

Każdy plik w katalogu temps zawiera 3 wyniki w kolejnych liniach. np:

20.10 Temperatura dla czujnika pomiarowego podłączonego do wejścia (wyskalowanego jak LM335)
41.30 Wartość w procentach w stosunku do napięcia zasilania (dla RoomManagera VCC=5v) dla dowolnego czujnika o dodatniej skali odwzorowania
58.65 Wartość w odwróconych procentach 100%-x (np dla czujnika o odwróconej skali jak fototranzystor do pomiaru oświetlenia)

Zawartość plików w katalogu „%EHOUSE_DIR%\logs\”.
Pliki znajdujące się w katalogu „logs” mają charakter informacyjny umożliwiający wykrywanie błędów w systemie. Otwieranie i manipulowanie plikami z Logami powiększającymi się może powodować zmniejszenie stabilności pracy aplikacji eHouse, w przypadku konfliktowego otwarcia przez inne oprogramowanie przy próbie zapisu, więc lepiej tego nie robić bez powodu.

Na uwagę zasługują natomiast pliki o nazwach Sterowników mikroprocesorowych, w których znajduje się pełen status danego sterownika w postaci tekstowej.
Plik może być wykorzystany przez analizatory logów lub oprogramowanie współpracujące z eHouse w inny sposób.
Przykład pliku Salon.txt dla sterownika pokojowego o nazwie salon.

Salon 2011-12-07 18:56:17 nazwa sterownika data i czas utworzenia
Program: (1) numer bieżącego programu po zmianie
Poziom Oświetlenia: 0% [T=-273.1 [C], U=0 [V], 0 [%]] Poziom wejścia pomiarowego oświetlenia odwrócona skala
Temperatura Wewnętrzna: 58.75% [T=20.6 [C], U=2.937 [V], 58.75 [%]]
Temperatura Zewnętrzna PN: 58.65% [T=20.1 [C], U=2.933 [V], 58.65 [%]]
Wejście AN 4: 100% [T=226.8 [C], U=5 [V], 100 [%]]
Wejście AN 5: 100% [T=226.8 [C], U=5 [V], 100 [%]]
Wejście AN 6: 100% [T=226.8 [C], U=5 [V], 100 [%]]
Wejście AN 7: 100% [T=226.8 [C], U=5 [V], 100 [%]]
Wejście AN 8: 100% [T=226.8 [C], U=5 [V], 100 [%]]
Wejścia pomiarowe pierwszy wynik w procentach w stosunku do napięcia sterownika (5v)

T=wyskalowana temperatura dla LM335
U=Zmierzona wartość napięcia w voltach
Wartość procentowa w stosunku do napięcia zasilania sterownika

Active Outs: Aktywne wyjścia sterownika
Oświetlenie Centralne
Oświetlenie Kanapa C
Oświetlenie PD-W
Oświetlenie PN-W
Oświetlenie PN 1
Oświetlenie Centralne 2
Oświetlenie Kanapa PN
Lampka Nocna
Oświetlenie Kanapa PD
Oświetlenie PN 2
Oświetlenie Centralne 3
Wyjście 14

Active Inputs: Aktywne wejścia cyfrowe (włączniki / czujniki itd – w przypadku włączników chwilowych/impulsowych jest pamiętany do czasu odbioru 2 kolejnych statusów ze sterownika )
Włącznik 8
Włącznik 6
Wejście 4
Wejście 5
Wejście 7
Wejście 8

Kolorem czerwonym zaznaczono opisy
Format Plików wyjściowych w zależności od typu sterownika może się różnić, jednak idea jest podobna.
Formaty plików wyjściowych mogą się zmienić więc należy monitorować wyniki.

Pliki znacznikowe (sygnalizujące włączenie / wyłączenie) wejść i wyjść cyfrowych można sprawdzać programowo przy pomocy  funkcji

fileexists() lub podobnej w zależności od języka programowania.

Pliki z zawartością tekstową, które trzeba otworzyć i odczytać, należy wcześniej skopiować obok a następnie odtworzyć z kopii zapasowej aby nie powodować konfliktów przy jednoczesnym zapisywaniu i odczytywaniu plików przez wiele aplikacji.
sterowanie oświetleniem
Inteligentny Budynek eHouse
Sterowanie Domem
Inteligentny Dom eHouse Programowanie pod Windows