Tworzenie Oprogramowania dla Paneli sterujących pokojami dla Tabletów Windows – Kod źródłowy

Inteligentny Dom, Inteligentny Budynek eHouse – Tworzenie oprogramowania paneli omówienie kodu źródłowego.
Artykuł ten jest kolejną częścią opisu tworzenia oprogramowania dla paneli dotykowych Automatyka Domu, Automatyka Budynku eHouse, opartych na systemie Windows. Wcześniejsze artykuły na ten temat:
Inteligentny Dom eHouse – Biblioteka do tworzenia własnego oprogramowania dla systemu Windows
Tworzenie oprogramowania dla dotykowych paneli sterujących inteligentnym domem eHouse opartych na tabletach Windows – Wstęp

Tworzenie oprogramowania dla dotykowych paneli sterujących inteligentnym domem eHouse opartych na tabletach Windows – Formularz

Tworzenie oprogramowania dla dotykowych paneli sterujących inteligentnym domem eHouse opartych na tabletach Windows – Opis

Opis podstawowych funkcji aplikacji:

procedure outputbuttonnames(index:integer);
Funkcja odczytuje nazwy wyjść cyfrowych danego RoomManagera, Nazw Programów oraz nazwy wejść pomiarowych z konfiguracji systemu.
Zapisuje konfigurację w katalogu „%RemoteEhouseDir%\panels\” jeśli nie ma pliku konfiguracyjnego domyślnego dla danego RoomManagera tworzy go z nazwą RoomManagera i rozszerzeniem ‚.txt’.
Pliki dla danego panelu sterującego są tworzone na podstawie tego pliku domyślnego i mają rozszerzenie takie, jak nazwa komputera w windows danego panelu.
Aby usunąć niewykorzystane przyciski (wyjść i programów), wejścia pomiarowe, programy z formularza (lub w celu ograniczenia uprawnień), należy w pliku domyślnym lub dla danego panelu zastąpić nazwę pola pustą linią (zachowując numerację linii).
W tym pliku ważne są ustawienia typu czujnika analogowego (w nawiasach kwadratowych)
[%] wartość procentowa w stosunku do napięcia zasilania sterownika
[C] wartość temperatury (domyślnie wszystkie czujniki poza pierwszym)
[-%] odwrócona wartość procentowa 100%-X jak dla czujnika oświetlenia (domyślnie 1 czujnik)
W przypadku innego podłączenia czujników analogowych (należy uwzględnić to w pliku domyślnym zmieniając ustawienia domyślne).

procedure TForm1.Program1Click(Sender: TObject);
Funkcja obsługi zdarzenia „OnClick” dla wszystkich przycisków wirtualnych do uruchamiania programów.
Rozpoznaje numer przycisku (z grupy zmiany programu), który został wybrany i umieszcza zdarzenie uruchomienia wybranego programu w kolejce zdarzeń.

procedure TForm1.output1Click(Sender: TObject);
Funkcja obsługi zdarzenia „OnClick” dla wszystkich przycisków wirtualnych do zmiany stanu wyjść.
Rozpoznaje numer przycisku (z grupy zmiany stanu wyjść), który został wybrany i umieszcza zdarzenie zmiany stanu danego wyjścia w kolejce zdarzeń na serwerze eHouse.

procedure RunEvent(eventcode,arg1,arg2,arg3,arg4,arg5:integer;str:string);
Funkcja zapisuje zdarzenie do kolejki na serwerze systemu eHouse. W parametrach podaje kod zdarzenia dla trybu direct:
kod zdarzenia,argumenty zdarzenia, opis informacyjny dla logów.

procedure update_panel;
Funkcja aktualizuje zawartość panelu – pomiary analogowe oraz stany wyjść (kolory przycisków wirtualnych).
Musi być uruchamiana okresowo zaraz za funkcją „update_status” (uaktualniająca status sterownika z serwera PC eHouse).

sterowniki mikroprocesorowe eHouse
automatyka domu producent
sterownik pokojowy – sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem w pomieszczeniach.